Kontaktuppgifter

Houtskär kapellförsamling

Näsby
21760 Houtskär

Telefon: 040 312 4459
Faktureringsadress:
Kyrkoesplanaden 3
21600 Pargas
Skriv ut Skicka sidan

Församlingen och kyrkan på Houtskär, en historisk tillbakablick

Houtskärs och Korpo församlingar bildade ursprungligen en enhet. Redan under den katolska tiden, på 1400-talet hade Korpo en kirkieprest vid namn Petrus Olavi. Vid den tidpunkten sköttes Korpo-Houtskärs församling av en enda präst. Första gången som Houtskär nämns som en kapellförsamling underlydande Korpo är år 1554. Genom ett kungligt brev av den 26 november 1683 tilldelades för kapellanen i Houtskär ett av hemmanen i Näsby till kapellansbol. Kapellansbolet fick namnet S:t Andreas. Från och med år 1692 fick Houtskär sin egen ordinarie kapellan. Den första kommunionsboken är daterad samma år, 1692. Förteckning över födda, vigda och döda finns från 1701 och den äldsta inventarieförteckningen är från 1714. Houtskär var en kapellförsamling underlydande Korpo ända fram till den 9 oktober 1865, då utfärdades ett kejserligt reskript om att Houtskärs kapellförsamling skulle avskiljas till ett eget pastorat vid den tidpunkt när kyrkoherden i Korpo avgick. Beslutet trädde i kraft redan 1867, den 3 april 1867 dog kyrkoherden i Korpo Johan Fredrik Lundenius. Gustav Fogelholm som hade innehaft kapellansämbetet på Houtskär sedan år 1845 tillträdde som kyrkoherde i den självständiga församlingen den 1 maj 1870. Houtskärs församling kom således att fungera som en självständig församling i 141 år. Från den 1 januari 2009 ingår församlingen som en kapellförsamling i Väståbolands svenska församling. Cirkeln är sluten även om cirkeln har blivit något större.

Den vackra korskyrkan i trä, Sankta Maria kyrka byggdes 1703 och invigdes den 10 juli 1704, är den tredje kyrkan i ordningen för Houtskärsborna. Kyrkan är timrad på en låg cementerad stenfot. Den brädfodrade och rödmålade kyrkan med tjärat spåntak är placerad i centrum av Houtskär. Kyrkan finns i Näsby, vid södra stranden av den långsträckta Hålaxviken. Kyrkan ligger på en hög kulle, med berg i dagen. På södra och östra sidan är kyrkan omgiven av gravgården. Gravgården har utvidgats i flera repriser, bl.a. 1950-1951 och 1997. På västra sidan av kyrkan finns klockstapeln som är byggd 1753 av Erik Johansson från Mossala by. Mitt emot klockstapeln finns begravningskapellet som uppfördes 1950-1951 enligt arkitekt A. Eklunds ritningar.

 

Gräsbeck 1954, 10. Dagny Gräsbeck har i sin bok om Houtskär kyrka som utkom till kyrkans 250-årsjubileum har beskrivit kyrkan på Houtskär och församlingens tillkomst. I boken presenteras tjänsteinnehavarna i församlingen under de år som gått. Dessutom innehåller boken en lista över kyrkans inventarier på 1950-talet; Nikula 1997, 230, i verket: En bok om Houtskär, del I.
Gräsbeck 1954, 11; Fagerlund, 1878, 273. I boken om Korpo och Houtskärs socknar beskrivs församlingen.
Gräsbeck 1954, 11;Nikula 1997, 230; Mårtensson 2000, 349, i verket: En bok om Houtskär, del II.
Gräsbeck 1954, 11;Smulter 1997, 222, i verket: En bok om Houtskär, del I.
Smulter 1997, 222-223; Nikula 1997, 230; Mårtensson 2000, 350.
Kyrkostyrelsens beslut av den 16.9.2008 där Houtskär, Iniö, Korpo och Nagu upphör att existera som självständiga församlingar.
Gräsbeck 1954, 7; Nikula 1997, 230-231; Församlingen firade 2004 kyrkans 300-årsjubileum.
Nikula 1997, 234.
Nikula 1997, 234.
Gräsbeck 1954, 7. Hålax viken kallas ibland för Roslax viken, bland annat i Dagny Gräsbecks bok.
Gräsbeck 1954, 7; Kyrkofullmäktige: § 43, 27.11.1991, principbeslut om utvidgning, § 32, 09.09.1993, utvidgningsplan klar, § 78, 10.06.1997. Invigning samma år. Den nya delen av gravgården togs i bruk 1999.
Nikula 1997, 233.
Gräsbeck 1954, 7.

Senast uppdaterad 15.11.2013 20:50
 
 
 
© 2018 Pargas kyrkliga samfällighet / Paraisten seurakuntayhtymä
Planning & design: SydWeb